rwmios_f (rwmios_f) wrote,
rwmios_f
rwmios_f

Καλά τα είπε η Σύνοδος! Хорошо это сказал собор!

Так сказал старец, когда я ему прочитал отрывок из текста собора, на который клевещут Шахбазян и те умственно отсталые, которыми он манипулирует.Оставил коммент у одной из таких шахбазяновских марионеток, которая бывает на Горе...у русских естественно...Почему и ума так и не приобрел. Не знаю откроет ли...
https://www.livejournal.com/talkpost_do.bml
За клевету на вселенский собор вы ответите
https://rwmios-f.livejournal.com/157578.html
Имейте ввиду я спрашивал о фразе секретаря Кинота образованейшего человека, других богословов Афона. Настоящих. Καλα τα είπε η Σύνοδος! Хорошо это сказал Собор. сказал старец. Настоящий старец. Одумайтесь, что вы делаете, безумный?
49. Ὁ Χριστός, ἀνακαινίσας ἐν Ἑαυτῷ τόν παλαιόν Ἀδάμ (πρβλ. Ἐφ. β’, 15), «συναπεθέου γε τὸν ἄνθρωπον, ἀπαρχὴν τῆς ἡμῶν ἐλπίδος» (Εὐσεβίου, Εὐαγγελική Ἀπόδειξις, 4, 14. ΡG 22, 289Α). Τοῦτο διότι, ὅπως εἰς τόν παλαιόν Ἀδάμ ἐνυπῆρχεν ἤδη ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος, οὕτω καί εἰς τόν νέον Ἀδάμ συνεκεφαλαιώθη ὁλόκληρον ἐπίσης τό ἀνθρώπινον γένος. «Ἄνθρωπος γέγονεν ὁ Μονογενής, ...ἀνακεφαλαιώσασθαι πάλιν καὶ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναλαβεῖν τὸ διολισθῆσαν γένος, τουτέστι, τὸ ἀνθρώπινον»</span> (Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἑρμηνεία ἤ ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Θ´. PG 74, 273D-275A).

Даю уточненный перевод с указанием ошибок
Христос, обновив в Себе Самом ветхого Адама (ср.Еф. 2:15), «сообожил в Себе человека, начаток нашего упования» (Евсевий Кесарийский, Доказательство в пользу Евангелия 4, 14. PG 22, 289).

​Ибо как в ветхом Адаме содержался ἐνυπῆρχεν существовал весь человеческий род, так и в новом Адаме собранσυνεκεφαλαιώθη=совозглавился[1] весь человеческий род: «Единородный стал человеком для того, чтобы <…> собрать воедино и возвратить(ἀναλαβεῖν=вознести-воспринять), к первозданному состоянию погибший род, то есть, человечество» (Свт. Кирилл Александрийский, Толкование на Евангелие от Иоанна, кн. 9. PG 74, 273D-275A). Это учение Церкви является источником всякого христианского устремления к сохранению достоинства
и величия человека."
[1]
Tags: Уроки "византийского", ркц
Subscribe
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 26 comments