rwmios_f (rwmios_f) wrote,
rwmios_f
rwmios_f

Category:

Орос 6-го вс.собора подтверждает правильность моего перевода ороса 4 вс.собора

http://rwmiosini.blogspot.ru/2017/07/4.html
σωιζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης
И конечно сохраняя особенность каждой природы в одном лице и одной ипостаси содействующей[содействующих]1

Причастие συντρεχούσης, относится к ἰδιότητος(особенность-свойство). Это самое трудно понимаемое место ороса. Оно неточно переведенное на русский...Т.е если перевести другими частями речи, чем в оригинале, то сказано: «и конечно сохраняется особенность(особость) каждой природы [= воплощенного Логоса Христа], и эта особость каждой природы, в одном лице и одной ипостаси есть совместно действующяя с другой.»

Глагол συντρέχω имеет основным значением совместно бежать св. словарь Δημητράκου σ.6992 τρέχω όμου μετά τίνος ή εν ταυτω Πλατ.266 C τρέχω παραληλώς ή πλησίον Ξεν ΚΠ άλλος δε πας λόχος ίδων εκεινον συνέτρεχον но также и совместно действовать и т.д. Некоторую проблему вызывает предлог εἰς, который чаще всего указывает направление, схождение куда то... Из за чего и возник неверный перевод «в ипостась» вместо «ипостаси»…и соотвественно неверное антихалкидонское понимание, ипостаси Христа, как результата соединения, а не ипостаси Христа, как предвечного Бога Логоса. Одного и того же. Как до, так и после воплощения…

Но если мы обратимся к дохалкидонским и послехалкидонским документам где говорится христологическое "в одном лице в одной ипостаси", то там употреблен именно предлог ἐν. Который обозначает именно нахождение в чем то. Например св.Флавиан Константинопольский пишет:

[исповедуя] Христа из двух природ, после воплощения из святой Девы и вочеловечения, в одной ипостаси, и в одном лице, одного Христа, Одного Сына, одного Господа исповедуем; и говорить об одной природе Бога Слова оплотившейся же и вочеловечевшейся, не отрицаемся, по причине того, что из обеих есть Господь наш Иисус Христос.[1]

Смотрим важнейший постхалкидонский документ
Из ороса 6-го вс.собора о двух действиях во Христе

Это очень в важный фрагмент, потому что в нем говориться именно о собегущих συντρέχοντα. (причастие от того же глагола только во множественном числе συντρέχω )... Т.е содействующих двух энергиях, двух природ в одной ипостаси. В оросе 6 вс.собора стоит причастие во мн.числе и смысл лучше понятен. Ну и понятно насколько я был прав дав пояснение "сохраняя особенность каждой природы в одном лице и одной ипостаси содействующей[содействующих]"


"Одним из святой Троицы и после воплощения господа нашего Иисуса Христа исповедуем, истинного Бога нашего, говорим и о двух Его природах блистающих в одной Его ипостаси, в которой и чудеса и страдания посредством всего Его домостроительного возвращения, не фантазией, но по истине явленного, также знаем и природную разницу в этой одной ипостаси, и что при взаимном общении каждая природа хочет и действует ей свойственное, в каковом смысле и два природных хотения и действия славим, во спасение человеческого рода подобающим образом собегущие(содействующие συντρέχοντα.)."[2][1] καὶ γὰρ ἐκ δύο φύσεων [ὁμολογοῦντες] τὸν Χριστὸν μετὰ τὴν σάρκωσιν τὴν ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου καὶἐνανθρώπησιν, ἐν μιᾶ ὑποστάσει καὶ ἐν ἑνὶ προσώπω ἕνα Χριστόν, ἕνα υἱόν, ἕνα κύριον ὁμολογοῦμεν. καὶ μίαν μὲν τοῦ θεοῦ λόγου φύσιν, σεσαρκωμένην μέντοι καὶ ἐνανθρωπήσασαν λέγειν οὐκ ἀρνούμεθα διὰ τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν τὸν Χριστόν.Concilia Oecumenica (ACO) : Concilium universale Chalcedonense anno 451 : Tomëvolumëpart 2,1,1, page 35, line 22[2] ἕνα τῆς ἁγίας τριάδος καὶ μετὰ σάρκωσιν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν θεὸν ἡμῶν εἶναι πιστεύοντες, φαμὲν τὰς δύο αὐτοῦ φύσεις ἐν τῇ μιᾷ αὐτοῦ διαλαμπούσας ὑποστάσει, ἐν ᾗ τά τε θαύματα καὶ τὰ παθήματα δι’ ὅλης αὐτοῦ τῆς οἰκονομικῆς ἀναστροφῆς οὐ κατὰ φαντασίαν ἀλλ’ ἀληθῶς ἐπεδείξατο, τῆς φυσικῆς ἐν αὐτῇ τῇ μιᾷ ὑποστάσει διαφορᾶς γνωριζομένης τῷ μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας ἑκατέραν φύσιν θέλειν τε καὶ ἐνεργεῖν τὰ ἴδια· καθ’ ὃν δὴ λόγον καὶ δύο φυσικὰ θελήματά τε καὶ ἐνεργείας δοξάζομεν πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καταλλήλως συντρέχοντα. см. http://www.symbole.gr/chrtoms/dogma/1154-symv6oec
всего Его домостроительного возвращения δι’ ὅλης αὐτοῦ τῆς οἰκονομικῆς ἀναστροφῆς т.е возвращения в Нем в Его божественной ипостаси, нашей падшей природы в прежнее блаженство безсмертие и нетление...


Tags: Богословская терминология, Вселенские соборы, Православная христология, Уроки "византийского"
Subscribe

Recent Posts from This Journal

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments