May 25th, 2015

Gora 1

Момент истины. Мое обращение к монаху Диодору

Αγαπητέ πάτερ Διόδωρε, χαίρετε. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ όμως πιστεύω ότι θα δείξετε κατανόηση. Πρόσφατα είχα συκοφαντηθεί για παραπλάνηση και λανθασμένη (παραπλανητική μετάφραση) ενός απλού χωρίου από τα έργα του οσίου Ι. Δαμασκηνού. Bλ.

http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=187792.2980 Ответ #2988

και Ответ #2993

Βλ. επίσης

http://rwmios-f.livejournal.com/12066.html

Είπα στον συκοφάντη δηλ. στον κ-ο Φεδορώφ να αποδείξει την κατηγορία του με την γνωμοδότηση ενός ειδικού και πρότεινα εσάς.


Εγώ δηλώνω απολυτώς υπεύθυνα ότι η μετάφρασή μου(εις την ρωσικήν γλώσσα) είναι απολυτώς ορθή. Υπογραμμίζω απολυτώς. Πράγμα που είχα επιβεβαιώσει ρωτώντας ασυγκρίτως πιο έμπειρους συνάδελφους από μένα.

Θέλω όμως την γνώμη σας διότι γνωρίζω ότι ο κ-ς Φεδορώφ σας έχει σε υπόληψη.

Λοιπόν συμφωνείτε ή διαφωνείτε εσείς με τον ισχυρισμό μου ότι΄
η μετάφρασή μου(εις την ρωσική γλώσσα) του εν λόγω χωρίου είναι απολύτως ορθή;

Για την κατανόησή σας και για την άμεση απάντησή σας θερμώς ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Μετά εξαιρετικής εκτιμήσεως. Αλέξανδρος υποψήφιος διδάκτωρ του ΕΚΠΑ (Φιλοσοφική Σχόλη)
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
Gora 1

Письмо Сергея Богульского в защиту Федорова на форуме Кураева

Пока никак не комментирую этот цирк. Это надо перевести на новогреческий и показать общественности. Вся Греция будет ухахатываться.
http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=187792.3040


ПИСЬМО НА ФОРУМ АНДРЕЯ КУРАЕВА

(в связи с обвинениями Алэксандроса против Андрея Фёдорова)

Начну со слов преп. Ионна Дамаскина.

Иоанн Дамаскин: Сущее (τὸ ὄν) есть общее имя (κοινὸν ὄνομά) всего существующего (πάντων τῶν ὄντων).
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/4#sel=14:1,14:11

Итак, у всего существующего (πάντων τῶν ὄντων) есть одно общее имя — «Сущее» («τὸ ὄν»). Думаю излишне напоминать, что имена пишутся с Большой буквы.

Иоанн Дамаскин: Сущее (τὸ ὂν) разделяется на сущность и привходящее, но не как род на виды, а как омонимное название (ὁμώνυμος φωνὴ) или как то, что происходит от одного предмета и находится к нему в определенном отношении.
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/46#sel=14:1,14:31
*** *** ***
ПРИМЕЧАНИЕ
Попутно замечу, что о разделении всего существующего (πάντων τῶν ὄντων), — которое святые отцы именуют Общим именем «Сущее» («τὸ ὄν»), — можем прочитать, например, следующее.

Григорий Нисский: Самое высшее (ἀνωτάτω, самое верхнее) разделение всего существующего (πάντων τῶν ὄντων) — на разумное и чувственное. И естество чувственное у Апостола вообще названо «видимым». Ибо, как всякое тело имеет цвет, который примечается зрением, то, оставляя прочие качества, существенно принадлежащие телам, по качеству более доступному для чувства наименовал видимым. Общее же имя всякого разумного естества, как говорит Апостол, есть «невидимое»; ибо изъятием из постижения чувственного руководит разумение к бесплотному и разумному. Но разум и понятие разумного делит на два: естество несозданное, а в след за ним берется другое сотворенное; несозданное созидает тварь, а сотворенное в несозданном естестве имеет причину и возможность бытия.
http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/oproverzhenie-evnomija/1#sel=84:2,84:103
*** *** ***

Итак, «τὸ ὄν», — как было ранее отмечено, — это общее имя одной существующей общности, которая в бытии разделяется на сущность и привходящее.
Поэтому вполне логично преп. Иоанн Дамаскин пишет следующее.

Иоанн Дамаскин: Самое общее (καθολικώτερον) из всех понятий есть Сущее (τὸ ὂν): поэтому оно и высказывается обо всем.
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/15#sel=14:41,14:53

Теперь перейдём к подлогу и лже-переводу Алэксандроса.
Свой подлог Алэксандрос начал с того, что заявил, будто бы в указанных святоотеческих текстах τὸ ὂν – это конкретное существо(бытие)-ипостась. Однако же мы знаем, что из всех понятий «ипостась» скорее самое частное, ибо означает не общие сущности и природы, и не всё существующее, а только частные и особые численно-различные неделимые (индивидуумы), как, например, Пётр, Павел, Степан. Но, как видно из цитат, преп. Иоанн Дамаскин ясно обозначил, что Сущее (τὸ ὂν) есть именно «общее имя» (κοινὸν ὄνομά) и именно общее имя для «всего существующего» (πάντων τῶν ὄντων); и что именно от Сущего (τὸ ὂν) происходит и сущность, и привходящее; и что Сущее (τὸ ὂν) есть именно «самое общее» (καθολικώτερον μὲν οὖν ἐστι πάντων τὸ ὄν).

Кроме того, в главе о сказуемом преп. Иоанн Дамаскин написал:
В самом деле, и сущность называется сущим, и привходящее называется сущим. Но мы не можем сказать, что сущее (τὸ ὂν) есть сущность, ибо не только сущность есть сущее (τὸ ὂν) но и привходящее.
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/15#sel=14:54,14:82

Итак, вопреки понятным и ясным словам святого отца, Алэксандрос продолжил твердить, что в указанных святоотеческих текстах τὸ ὂν – это конкретное существо(бытие)-ипостась. Для этой цели он даже произвёл умышленный подлог, когда поменял местами подлежащее и сказуемое в вышеприведённой цитате, и вставил свой ложный перевод имени τὸ ὂν.

Сначала, на форуме Слово, Алэксандрос написал так (и на это следует обратить внимание):
Οὐ δυνάμεθα δὲ εἰπεῖν, ὅτι τὸ ὂν οὐσία ἐστίν· =Не можем мы сказать, что сущность это τὸ ὂν.
οὐ μόνον γὰρ οὐσία ἐστὶ τὸ ὂν ἀλλὰ καὶ συμβεβηκός. Ибо τὸ ὂν это не только сущность, но и случайный признак.
http://forum-slovo.ru/index.php?topic=49146.420
Ответ #427 : 19.05.2015, 20:15:14

А, например, чуть позже в своём журнале (на который он сам дал ссылку) Алэксандрос написал так:
Но не можеи сказать что отдельное существо(бытие) τὸ ὂν это есть сущность; ибо отдельное существо(бытие) τὸ ὂν есть не одна сущность , но и случайный признак.
http://rwmios-f.livejournal.com/12066.html

Подлог и ложный перевод очевиден.
Ведь вместо одного слова:
сущее
Алэксандрос написал:
отдельное существо(бытие)
А вместо слов:
ибо не только сущность есть сущее (τὸ ὂν) но и привходящее.
Алэксандрос написал:
ибо отдельное существо(бытие) τὸ ὂν есть не одна сущность , но и случайный признак.

А вот теперь давайте обратим внимание на этот вариант из его журнала:
Но не можеи сказать что отдельное существо(бытие) τὸ ὂν это есть сущность
Теперь сравним с вариантом с форума Слово:
Не можем мы сказать, что сущность это τὸ ὂν

Как видите, Алэксандрос столь далёк и от греческой и от русской грамматики, что постоянно путается в подлежащем и сказуемом (он периодично меняет их местами даже в своих переводах!). Кроме того, он очевидно не знает, что в философских логических текстах, когда более общее сказывается о менее общем, тогда подлежащее следует ставить перед сказуемым. Например, мы можем сказать: «Пётр есть человек», однако обратного утверждения делать нельзя; то есть нельзя говорить: «человек есть Пётр», ибо человек это не только Пётр, но и Павел — человек, и Степан — человек.

Теперь на форуме Кураева Алэксандрос ругается против справедливых обличений от Андрея Фёдорова; а сам постоянно переделывает свои якобы-точные (а на деле — чаще фальшивые) переводы. Ведь в вышеприведённом сравнении хорошо видно, как Алэксандрос переиначил до наоборот даже свой же перевод. Но, что важно подчеркнуть, оба варианта перевода получились ложными.
***

Итак, Алэксандрос заявил, будто бы в указанных святоотеческих текстах τὸ ὂν – это конкретное существо(бытие)-ипостась. А поскольку он знает, что монофизиты отождествляли сущность и ипостась, поэтому он и стал менять местами подлежащее и сказуемое, ибо, как сам вначале заявил:
По Дамскину их этой же цитаты получаеться, что сущность мы не можем назвать τὸ ὂν
http://forum-slovo.ru/index.php?topic=49146.420
Ответ #427 : 19.05.2015, 20:15:14
Имел же он в виду следующую цитату:
Но мы не можем сказать, что Сущее (τὸ ὂν) есть сущность
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/15#sel=14:65,14:73

Вполне очевидно, что все злоключения Алэксанроса начались с того момента, когда он всё существующее (πάντων τῶν ὄντων), — которое святые отцы именуют Общим именем «Сущее» («τὸ ὄν»), — отождествил с конкретное существо(бытие)-ипостась. Честно сказать, это даже покруче ереси монофизитов! И, что важно отметить, до такой глупейшей и невежественнейшей ереси не додумывался ещё не один еретик!

Но давайте кратко рассмотрим некоторые показательные цитаты из главы о сказуемом преп. Иоанна Дамаскина.

Всякое сказуемое или шире подлежащего, или равно ему; но уже подлежащего оно никогда не бывает. Сказуемое бывает шире подлежащего в том случае, когда более общее (καθολικώτερα) высказывается о менее общем (μερικωτέρων); более же общими (καθολικώτερα) являются высшие понятия, а менее общими (μερικώτερα) — низшие.
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/15#sel=14:1,14:40
Πᾶσα κατηγορία ἢ ἐπὶ πλέον γίνεται ἢ ἐπίσης, ἐπ᾿ ἔλαττον δὲ οὐδέποτε. Καὶ ἐπὶ πλέον μέν, ὅτε τὰ καθολικώτερα κατηγοροῦνται τῶν μερικωτέρων· καθολικώτερα οὖν εἰσι τὰ ἐπάνω, μερικώτερα δὲ τὰ ὑποκάτω.

Итак, святой отец ясно утверждает, что более общее (καθολικώτερα) сказуемое есть шире и выше менее общего (μερικωτέρων).

Тогда вопрос: куда относит святой отец сказуемое τὸ ὄν? К καθολικώτερα или к μερικωτέρων?

Читаем преп. Иоанна Дамаскина:
Самое общее (καθολικώτερον) из всех понятий есть Сущее (τὸ ὂν): поэтому оно и высказывается обо всем.
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/15#sel=14:41,14:53
Καθολικώτερον μὲν οὖν ἐστι πάντων τὸ ὄν, διὸ πάντων κατηγορεῖται·

Как очевидно из текста, Сущее (τὸ ὂν) относится именно к καθολικώτερον, то есть к более общему, чем все остальные сказуемые.

И заметьте! Святой отец ясно подчеркнул:
поэтому оно и высказывается обо всем!
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/15#sel=14:48,14:53
То есть, Сущее (τὸ ὂν) высказывается обо всем (διὸ πάντων κατηγορεῖται).
Но ведь мы знаем (в отличие от Алэксандроса), что ипостась не высказывается обо всём!

Возникает резонный вопрос: если Алэксандрос утверждает, что будто бы в указанных святоотеческих текстах τὸ ὂν – это конкретное существо(бытие)-ипостась, то значит он должен утверждать и, например, то, что человек — это ипостась, природа — это ипостась, вода — это ипостась, белое — это ипостась, случайный признак — это ипостась, и т.д. То есть, Алэксандрос шагнул гораздо далее монофизитов, ибо монофизиты только сущность отождествили с ипостасью. Алэксандрос же вообще всё (и, разумеется, сущность тоже) отождествил с ипостасью, когда стал утверждать, что будто бы в указанных святоотеческих текстах τὸ ὂν – это конкретное существо(бытие)-ипостась.

Итак, преп. Иоанн Дамаскин относит Сущее (τὸ ὂν) не к μερικωτέρων, но именно к καθολικώτερον, то есть к более общему, чем всё остальное.
Само же отношение между более общим (καθολικώτερον) и менее общим (μερικωτέρων) святой отец показывает на следующих примерах.

Равным образом и роды высказываются о видах, так как они более общи (καθολικώτερα), виды же не высказываются об их родах. Виды менее общи (μερικώτερα), чем роды.
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/15#sel=14:83,14:106
Ὁμοίως καὶ τὰ γένη κατηγοροῦνται τῶν εἰδῶν ὡς καθολικώτερα, τὰ δὲ εἴδη οὐ κατηγοροῦνται τῶν γενῶν αὐτῶν· τὰ γὰρ εἴδη μερικώτερα τῶν γενῶν εἰσι.

Опять таки, мы ясно видим, что сопоставляя Род и Вид, святой отец относит Род к καθολικώτερα, а Вид к μερικώτερα. И мы знаем, что Род более общее понятие, чем Вид.
Но читаем чуть ниже.

Подобным же образом вид (τὸ εἶδος) высказывается об обнимаемых им индивидах, т.е. ипостасях, так как ему принадлежит большая общность (καθολικώτερον), чем им.
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/15#sel=14:167,14:186
Ὁμοίως καὶ τὸ εἶδος κατηγορεῖται τῶν ὑπ᾿ αὐτοῦ περιεχομένων ἀτόμων τουτέστιν ὑποστάσεων ὡς καθολικώτερον.

Опять таки, сопоставляя Вид и индивиды или ипостаси, святой отец относит Вид к καθολικώτερα. Неделимые же или ипостаси он относит к μερικωτέρα.

Но индивид, или ипостась, не высказывается о виде, ибо ипостась имеет меньшую общность (μερικωτέρα), чем вид. Поэтому и Петр есть человек, и Павел есть человек; но не всякий человек — Петр или Павел: есть и другие ипостаси вида человек.
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/15#sel=14:187,14:224
Τὸ δὲ ἄτομον ἤγουν ἡ ὑπόστασις οὐ κατηγορεῖται τοῦ εἴδους· μερικωτέρα γάρ ἐστι τοῦ εἴδους ἡ ὑπόστασις. Καὶ Πέτρος τοίνυν ἄνθρωπός ἐστι καὶ Παῦλος ἄνθρωπός ἐστιν, οὐ πᾶς δὲ ἄνθρωπος Πέτρος ἢ Παῦλος· εἰσὶ γὰρ καὶ ἄλλαι ὑποστάσεις ὑπὸ τὸ εἶδος τοῦ ἀνθρώπου.

Итак, даже из приведённых отрывков хорошо видно, что καθολικώτερα всегда более общее, а μερικωτέρα — более частное. При этом сам же преп. Иоанн Дамаскин отметил, что самое καθολικώτερον, — то есть самое общее из всего перечисленного в главе, — это Сущее (τὸ ὂν). Καθολικώτερον μὲν οὖν ἐστι πάντων τὸ ὄν, διὸ πάντων κατηγορεῖται·

Как видно из всего вышеизложенного, даже широко распространённый русский перевод главы о сказуемом пусть местами и несовершенен, но зато точно передаёт мысль преп. Иоанна Дамаскина. А вот ложные переводы и манипуляции со сказуемым и подлежащим, которые производит Алэксандрос — это полностью извращает святоотеческую мысль.

Сергей Богульский.