September 10th, 2015

И Богородицей и человекородицей благочестно именуеться Пресвятая Дева православия учителями.

Именование Пресвятой Девы и человекородицей (христородицей) при обязательном исповедавании ее же Богородицей-это православие.
http://oodegr.co/oode/theos/yios/aireseis_xalkidona_1.htm
Νίκου Α. Ματσούκα

Πηγή: «Δογματική και Συμβολική Θεολογία Γ΄». Εκδόσεις Π. Πουρναρά. Θεσσαλονίκη 2001. (σσ. 246-255)

4) Η Μαρία είναι Χριστοτόκος και Θεοτόκος. Κατά την πατερική θεολογία η Μαρία κατ’ ανάγκη είναι Χριστοτόκος και Θεοτόκος εξαιτίας της καθ’ υπόσταση ένωσης των δύο φύσεων και της υποστατικής ταυτότητας του Χριστού· ο ίδιος ο Λόγος είναι που χρίει την ανθρωπότητα, και συνάμα είναι χριόμενος· είναι ο χρίων και χριώμενος. Έτσι η Παναγία γίνεται Θεοτόκος, γιατί γεννάει τον σαρκωμένο εξ άκρας συλλήψεως Θεό Λόγο, και όχι θεοφόρο άνθρωπο ή ένα προφήτη που παίρνει το θείο χάρισμα κατ’ ενέργεια και κατά χάρη (Ιωάννου Δαμασκηνού, έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως 4, 14 Pg 94, 1160D-1161A).

Мария есть Христородица и Богородица. Согласно отеческому богословию Мария непременно есть и Христородица и Богородица по причине ипостасного соединения двух природ и ипостасного тождества Христа; Сам Логос есть тот кто помазует и одновременно он же есть помазуемый; Он помазующий и он же помазуемый. Таким образом Панагия становиться Богородицей так как рождает воплощенного с самого момента зачатия Бога Логоса, и не богоносного человека или пророка, который получает божий дар по энергии и по благодати (Иоанн Дамскин. ТОчное изложение 4, 14 Pg 94, 1160D-1161A)</span>

Точнейшую богословскую и формулировку εξ άκρας συλλήψεως ="с самого момента" зачатия и древний Дамаскин и современный Мацукас берут у Феодорита Кирского.

Θεοδωρήτου πρὸς τοὺς ἐν τῇ Εὐ φρατησίᾳ, καὶ Ὀσροηνῇ, καὶ Συρίᾳ,
καὶ Φοι νίκῃ καὶ Κιλικίᾳ μονάζοντας.

Τὸν δὲ Θεὸν
Λόγον μόνον ἐκ τοῦ Πατρὸς αἱ θεῖαι Γραφαὶ γεννηθῆναι λέγουσιν· γίνεται δὲ καὶ πρωτό
τοκος ὁ Μονογενὴς, τὴν ἡμετέραν φύσιν εἰληφὼς ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ ἀδελφοὺς τοὺς
εἰς αὐτὸν πεπιστευ κότας προσαγορεῦσαι καταξιώσας· ὡς εἶναι τὸν αὐ τὸν μονογενῆ μὲν
καθὸ Θεὸς, πρωτότοκον δὲ καθὸ ἄνθρωπος.

Только Бога Слова из Отца рожденным называют божественные Писания; но становиться и первородным Единородный, нашу природу восприняв от Девы, и братьями верующих в него удостаивает называть; так как есть он Единородный как Бог и первородный как человек.

Οὕτως ἡμεῖς τὰς δύο φύσεις ὁμολογοῦντες
τὸν ἕνα Χριστὸν προσκυνοῦμεν, καὶ μίαν αὐτῷ προσφέρομεν τὴν προσκύνησιν. Τὴν γὰρ
ἕνωσιν ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἐν τῇ ἁγίᾳ τῆς Παρθένου νηδύϊ γεγενῆσθαι πιστεύομεν.
∆ιὸ καὶ Θεοτόκον καὶ ἀνθρωποτόκον τὴν ἁγίαν Παρθένον προσαγορεύομεν. Ἐπειδὴ καὶ
αὐτὸς ὁ ∆εσπότης Χριστὸς, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς θείας καλεῖται Γραφῆς. Καὶ ὁ
Ἐμμανουὴλ δὲ, τῶν δύο φύσεων κηρύττει τὴν ἕνωσιν.

Так и мы две природы исповедуя, одному Христу покланяемся и одно ему воздаем поклонение. Ибо произошежшее соединение с самого зачатия в святой Девы чреве исповедуем.Посему и Богородицей и человекородицей святую Деву называем. Поэтому Владыка Христос, Бог и человек, святыми возглашается Писаниями. Эммануил двух природ соединения есть провозглашение


Давайте посмотрим также диссертацию греческой богослова Артеми
. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Она там рассматривает два лиалога Кирилла Ὅτι εἷς ὁ Χριστός-Это точно Кирилл и Περί τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως, PG 75, 1477A-а это хоть она и уверенно говорит что вещь Кириллова -скорее всего произведение Феодорита...
Тем не менее Артеми пишет
Δικαιολογεῖ ἐξάλλου ὁ ἀλεξανδρινός πατήρ, ὅπως προαναφέραμε, τό γεγονός τῆς προσφωνήσεως τῆς Παναγίας καί ὡς ἀνθρωποτόκο καί ὡς Θεοτόκο. Βέβαια δέν παραλείπει νά τονίσει ὅτι ὁ ὅρος «ἀνθρωποτόκος» εἶναι ὀρθός μόνο ὅταν βρίσκεται σέ στενή συνάρτηση μέ τόν ὅρο Θεοτόκο

Оправдывает как мы уже сказали александрийский отец факт именования Панагии и человекородицей и Богородицей. НО конечно не забывает подчеркнуть, что термин "человекородица" верен только когда находиться в тесном сочетании с термином "Богородица"...

Насчет александрийский отец, конечно смешно...Вообще удивляет тот факт, что никто не обратил внимания что Περί τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως,-это по единогласному мнению научного мира Феодоритово произведение...Вот так и восхваляют православие Кирилла Александрийского цитируя как его слова слова оклеветанного Феодорита... Противно это и мерзко...
ἀλλά τόν ἐκ Παρθένου γεννηθέντα
Χριστόν, Θεόν ὁμοῦ καί ἄνθρωπον ὁμολογείτω καθ΄ ἑκάτερον˙
διά τοῦτο γάρ καί Θεοτόκος καί ἀνθρωποτόκος ἡ ἁγία
Παρθένος ὑπό τῶν τῆς εὐσεβείας διδασκάλων προσαγορεύεται˙
τοῦτο μέν ὡς φύσει τόν (δούλῳ) ἐοικότα γεννήσασα˙ ἐκεῖνο
δέ, ὡς τῆς τοῦ δούλου μορφῆς, καί Θεοῦ τήν μορφήν ἡνωμένην

ἐχούσης»
Κυρίλλου, Περί τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως, PG 75, 1477A.327

Но из Девы рожденного христа, Богом вместе и человеком исповедывали по коемуждо(естеству); Поэтому и Богородицей и человекородицей возглашается Святая Дева благочестия учителями; одно (именование) ей как по природе(раба) родившей, другое по причине образа(зрака) раба и образа Божия соединенных.


МОрфи дулу-зрак раба=человеческая природа. образ божий-МОрфи Феу-божественная природа.
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.