November 16th, 2015

Gora

По св.Кириллу Александрийскому Бог Логос воспринял несовершенного человека.

mg075_0281
Ο ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΣ Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΤΟΝ ΑΤΕΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΕΡΙΕΒΑΛΕΤΟ

То что подчеркнуто красным переводиться так. "Бога Логос совершенный несовершенным человеком облекается"
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

Быть христианином значит быть греком. Ответ Флоровского еврейским "православным" националистам.

Недавно у меня появился замечательный abd_al_masih с утверждениями что Христос был еврей. Вообще любой говорящий о национальности Христа, по моему, не христианин. О том что Христос грек, армянин, украинец говорят только стукнутые на голову нацисты. Евреи подумали, что для них есть исключение и они всем могут навязывать свое мнение, о том, что национальность определяется по матери, даже в случае Бога Логоса Сына Отча воплощенного и вочеловечевшегося. Не выйдет. Равно как и не выйдет приписать нам аутентичным православным т.е "грекам" национализм. Наша идеология над националистична так как христианин и грек(ромей) -это синонимы. я говорю грек только потому, что это слово использовал протоиерей Георгий Флоровский, сказавший великие слова...Они и будут ответом на жалкие доводы абд аль Масиха, который на мою констатацию истины
Преимущество греческого языка видно в Элладской Православной Церкви, которая одна из всех поместных Церквей богословски верна чистейшему православию

сказал

Ну надо же! Не раскольник ли Вы часом? Такое заявление будто остальные поместные Церкви отпали от православной веры - однозначно свидетельство раскола. Неужто ради своего эллинства хулите остальные Церкви?
Ну во первых как всегда abd_al_masih по cвоему перекрутил мои слова. Ведь я не говорил "остальные поместные Церкви отпали от православной веры"...Во вторых мое эллинство-это должно быть всех христиан эллинство.
Вонмем гласу великого богослова(не грека по крови) Флоровского

http://cyberleninka.ru/article/n/o-polemicheskom-ispolzovanii-kategorii-zapad-v-pravoslavnom-bogoslovii-na-primere-neopatristicheskogo-sinteza-prot-georgiya стр 70

Флоровский писал «Спасение пришло от Иудеев и распространилось по миру в греческимх категориях. Быть христианином значит быть греком , так как нашим основным авторитетом навсегда является греческая книга Новый Завет. Христианская весть навсегда выражена в греческих категориях. Это не было прямолинейным принятием эллинизма, как такового, но расчленением эллинизма. Старый эллинизм должен был умереть, но новый был по прежнему выражен по гречески: христианский эллинизм нашей догматики от Нового завета до Григория Паламы и даже до нашего времени. Я лично готов защищать этот тезис на двух различных фронтах против недавно возникшего возрождения гебраизма и против всяких попыток переформулировать догматы в категориях современной философии, будь то германской датской, французской (Гегель Хайдегерр Керкъегор,Бергсон Т.де Шарден) и всей так называемой славянской ментальности.
«Η σωτηρία προήλθε από τους Εβραίους και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο με ελληνικές κατηγορίες. Το να είσαι Χριστιανός σημαίνει να είσαι Έλληνας, αφού η κύρια αυθεντία μας είναι το ελληνικό βιβλίο, η Καινή Διαθήκη. Το μήνυμα του Χριστιανισμού εκφράστηκε και θα εκφράζεται πάντοτε με ελληνικές κατηγορίες. Αυτό δεν ήταν μια απευθείας, χοντροκομμένη, αποδοχή του αρχαίου Ελληνισμού, αλλά η αποσυναρμολόγηση του Ελληνισμού. Ο παλαιός Ελληνισμός θα έπρεπε να είχε πεθάνει, αλλά ο καινούριος πάλι εκφράστηκε στα Ελληνικά: Ο Χριστιανικός Ελληνισμός της δικής μας δογματικής από την Καινή Διαθήκη μέχρι το Γρηγόριο τον Παλαμά και ακόμη έως τις ημέρες μας. Είμαι προσωπικά έτοιμος να υποστηρίξω αυτήν την αρχή σε δύο διαφορετικά μέτωπα: ενάντια στην πρόσφατη αναβίωση του εβραϊσμού και ενάντια σε κάθε προσπάθεια να ξαναπούμε τα δόγματα με κατηγορίες της σύγχρονης φιλοσοφίας, είτε γερμανικής, είτε δανέζικης, είτε γαλλικής (Hegel, Heidegger, Kierkegaard, Bergson, T. de Sharden), και ενάντια σε ολόκληρη τη λεγόμενη σλαβική πνευματικότητα».