February 16th, 2016

Suros

Кого называет святейшим 4 вс.собор?

Двух человек характеризует эпитетом "святейший" 4 вс.собор.

Τὸν ἁγιώτατον καὶ σεβάσμιον ἐπίσκοπον Θεοδώρητον καὶ ὁ ἁγιώτατος καὶ μακαριώτατος πάσης ἐκκλησίας ἐπίσκοπος πόλεως Ῥώμης Λέων πάλαι εἰς κοινωνίαν ἐδέξατο
Concilia Oecumenica (ACO) : Concilium universale Chalcedonense anno 451 : Tomëvolumëpart 2,1,3, page 10, line 11

Святейшего и почтенейшего епископа Феодорита и святейший и блаженейший всей церкви города Рима епископ Лев давно в общение принял.


Никому больше эпитет "святейший" кроме Льва и Феодорита на Халкидоне не присваивался. Даже Кирилла ни разу не назвали святейший епископ.
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
Suros

Грузинская Церковь отвергла ряд документов будущего "Великого Собора"

Оригинал взят у ort7000 в Грузинская Церковь отвергла ряд документов будущего "Великого Собора"
Грузинская Церковь отвергла ряд документов будущего Великого Собора

Священный Синод Грузинской Православной Церкви на своем заседании 12 февраля отчитался в своей принципиальной позиции  в отношении документов Святого и Великого (Восьмого Вселенского) Собора.

georgia_spatriarqo_gerbi

Делегация Грузинской Церкви во главе с Патриархом Илией выдвинула замечания по поводу документа «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром». Эти замечания были учтены лишь частично, как отмечено Священным Синодом.

Грузинская Церковь также не подписала документ «Таинство брака и препятствия к нему[Spoiler (click to open)]».

В отношении документа «Миссия Православной Церкви в современном мире» представители Грузинской Православной Церкви письменно зафиксировали свою отрицательную позицию.

«Благовест-инфо» излагает материалы ИА «Интерпрессньюс»:

«С приветственным словом к собранию обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Он вкратце осветил события состоявшейся 22-27 января 2016 года в Шамбези (Швейцария) подготовительной встречи глав Православных Церквей, после чего слово было предоставлено членам грузинской церковной делегации, выступившим с сообщениями о шести документах, выносимых на обсуждение Святого и Великого собора Православной Церкви, который пройдет в июне на греческом острове Крит.

Руководитель отдела внешних церковных связей Патриархии Грузии митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе) напомнил членам Священного Синода о позиции Грузинской Церкви, зафиксированной Католикосом-Патриархом всея Грузии на встрече в Шамбези.

Также он ознакомил собрание с мнениями, прозвучавшими на встрече в Шамбези по поводу двух документов: «Автономия и способ ее провозглашения» и «Православная диаспора».

Митрополит Горийский и Атенский Андриа (Гвазава) говорил по двум документам: «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» и «Важность поста и его соблюдение сегодня». Отмечалось, что замечания Грузинской Церкви по первому документу были частично учтены.

Митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетсский Теодор (Чуадзе) информировал присутствующих также по двум документам: «Таинство брака и препятствия к нему» и «Регламент организации и работы Святого и Великого собора Православной Церкви». Было заявлено, что в представленном виде документ «Таинство брака и препятствия к нему» содержит определённые изъяны. В частности, нуждается в доработке 10 параграф I части, а решениям канонического права не соответствует V параграф II части (XIV закона IV Вселенского собора); 72 закон Трулльского собора; 31 Лаодикийский закон; 16 Руис-Урбнисский закон, в связи с чем грузинская делегация не подписала этот документ.

Ректор Тбилисской духовной семинарии и академии протопресвитер Георгий Звиададзе рассказал членам Священного Синода о документе «Миссия Православной Церкви в современном мире».

Было отмечено, что по ряду пунктов этого решения представители Грузинской Православной Церкви письменно зафиксировали свою отрицательную позицию и оставили соответствующий документ в секретариате.

Было отмечено, [Spoiler (click to open)]что c представленными документами выразили свое несогласие также члены делегации Антиохийской Церкви*.

Священный Синод ГПЦ постановил:


  1. Представителем Грузинской Церкви в секретариате Священного и Великого собора назначить митрополита Андриа (Гвазава).

  2. Членом редакционной комиссии по составлению текста обращения Священного и Великого Собора к мировой общественности назначить ректора Тбилисской духовной семинарии и академии протопресвитера Георгия Звиададзе.

  3. В соответствии с решением, принятым на встрече Предстоятелей Церквей в марте 2014 года в Константинополе, для участия в работе Священного и Великого Собора делегировать двадцать четыре иерарха от Грузинской Апостольской Православной Церкви.

  4. Провести рабочие встречи членов Священного Синода, духовных лиц и богословов с целью окончательной редакции позиции Грузинской Апостольской Православной Церкви для представления на заседания Священного и Великого собора», – сказано в постановлении.

Источник


Моя просветительская деятельность среди богословов ААЦ приносит плоды.

http://pmoac.blogspot.ru/2013/02/blog-post_19.html#more
Макян grigor_yan на этом своем новом блоге, где он не пропускает мои комментрарии,
написал.(его слова зеленным)
Задолго до Дамаскина и его толкования, древние армянские переводчики понимали если не невозможность, то нежелательность буквальных переводов речевых оборотов. Поэтому, формуле святого Кирилла ими дан, используемый по сей день в ААЦ смысловой перевод – «ми е бнутюн Банин Астуцо мармнацело» (одна есть природа Слова Бога воплощенного). Хотя, известен, по крайней мере, один случай использования кальки – «ми бнутюн Астуцуйн Бани мармнацял», данной александрийским армянином в его переводе книги патриарха Александрийского Тимофея «Элура» (457 – 460; 475 – 477) «Возражения к определениям собора Халкидонского». Естественно, привыкшие воплощать природу Логоса вместо самого Логоса «православные» мифоверы считают армянский перевод «не правильным». Тут уж каждому свое.

А ведь совсем недавно grigor_yan меня убеждал, что такой фразы Մի է բնութիւն Բանին Աստուծոյ մարմնացեալ=«ми бнутюн Астуцуйн Бани мармнацял» по армянски вообще нельзя сказать....

http://grigor-yan.livejournal.com/755239.html
grigor_yan
8 ноя, 2014 17:24 (UTC)


едина природа Бога-Слова воплощенная - Մի է բնութիւն Բանին Աստուծոյ մարմնացեալ
«ми бнутюн Астуцуйн Бани мармнацял»,
Там написано - Одна природа Божьего Слова воплощенный ))) Там, видать, кто-то что-то перепутал с формами современного армянского и создал некое комби-недоразумение.

То есть благодаря мне, и моему указанию на этот правильный перевод? grigor_yan Макян таки подучил грабар... Таки да rwmios_fws Рοмиос фос-Ромей-свет просвещение...
Но не будем останавливаться на достигнутом. От филологичсекого просвещения перейдем к богословскому.

Естественно, привыкшие воплощать природу Логоса вместо самого Логоса «православные» мифоверы считают армянский перевод «не правильным».
Ну то, что армянский перевод неправильный это очевидно хотя быиз вот этого "есть" одна есть природа Слова Бога воплощенного
Откудо оно взялось если у Кирилла его нет? У Кирилла ведь просто Одна природа Логоса воплощенная, при чем не сама по себе эта фраза, а в стоставе сложных предложений. Контекст которых надо учитывать...
Другим враньем Макяна есть утверждение что мы воплощаем природу.

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/iwannhs_damaskhnos_ekdosis_akribhs.htm

Разбору фразы посвящена целая глава у Дамаскина 55-я. Где четко изъяснено -формула говорит и об ипостаси Логоса и об Его природе, а не только о природе или только об ипостаси.

Ἐνταῦθα μὲν οὖν τὴν φύσιν τοῦ Λόγου ἐπὶ τῆς φύσεως ἔταξεν.
Εἰ γὰρ ἀντὶ ὑποστάσεως τὴν φύσιν παρείληφεν, οὐκ ἄτοπον ἦν,
καὶ δίχα τοῦ «σεσαρκωμένην» τοῦτο εἰπεῖν· μίαν γὰρ ὑπόστασιν
τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀπολύτως λέγοντες οὐ σφαλλόμεθα. Ὁμοίως δὲ
καὶ Λεόντιος ὁ Βυζάντιος ἐπὶ τῆς φύσεως τὸ ῥητὸν ἐνόησεν, οὐκ ἀντὶ
τῆς ὑποστάσεως. Ἐν δὲ τῇ πρὸς τὰς Θεοδωρήτου μέμψεις τοῦ
δευτέρου ἀναθεματισμοῦ οὕτω φησὶν ὁ μακάριος Κύριλλος· «Ἡ φύσις
τοῦ Λόγου, ἤγουν ἡ ὑπόστασις, ὅ ἐστιν αὐτὸς ὁ Λόγος». Ὥστε τὸ
εἰπεῖν «φύσιν τοῦ Λόγου» οὔτε τὴν ὑπόστασιν μόνην σημαίνει οὔτε
τὸ κοινὸν τῶν ὑποστάσεων, ἀλλὰ τὴν κοινὴν φύσιν ἐν τῇ τοῦ Λόγου
ὑποστάσει ὁλικῶς θεωρουμένην.

Здесь(-2-е к Сукенсу) природа Логоса о природе сказано. Но если воспринимаем это как к к ипостаси относящееся не будет это неверным, и даже без воплощенная это сказать; Ибо абсолютно одной Бога Логоса ипостась называя не ошибаемся. Подобно и Леонтий Византийский к природе отнес это изречение, а не к ипостаси. В своем защищении второго анафематизма против упреков Феодорита так сказал: «Природа Логоса она же ипостась он же сам Логос» Так, что сказать «природа Логоса»-это ни ипостась саму по себе, обозначает, ни совокупность ипостасей, (1)но общую природу в именно Логоса ипостаси всецело созерцаемую»
1)Потому, что

ὁ Πατὴρ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον
κατ᾿ οὐδένα λόγον τῇ σαρκώσει τοῦ Λόγου κεκοινώνηκεν

Отец и Дух Святый ни в коем смысле воплощению не причастны. Конец 55 главы.