October 3rd, 2018

Возможно наиболее важная помощь Вселенского патриархата Церкви Украины

Из официального текста Вселенского Патриархата об его отношении к Украине.https://www.ec-patr.org/deltiotypou/ukraine/final%20oukraniko-1.pdf
(Перевод на русский и греческий оригинал Μετάφραση στα ρωσικά και το ελληνικό πρωτότυπο)...Из этого текста можно понять и подлинное отношение Вселенского патриархата к унии..

"Но возможно наиболее важная помощь Вселенского патриархата Церкви Украины была тогда,когда та совершенно латинизировалась и перешла со своими епископами в унию. Тогда в 1620 г. Тогда Вселенский патриарх уполномочил Иерусалимского(патриарха) Феофана приехать в Украину, где тот и рукоположил православных епископов, воссоздал епархиальный Синод и был избран местный митрополит, утвержденный Вселенским патриархом. Рукоположение иерусалимским патриархом иерархов киевской митрополии не означало конечно,что теперь митрополия подчинилась его Патриархату. Когда в 1654 Украина обьединилась с Россией политически, начался процесс подталкивания этой территории и к церковному соединению с московским патриархатом. Но митрополит, епископы,клир дворяне и весь народ, решительно отвергли это соединение. Тщетными оказались и попытки москвы забрать киевскую митрополию в 1684 при Вселенском патриархе Иоакиме. Митрополит Киевский Сильвестр и его преемники Дионисий, Иосиф и Антоний, несмотря на давление не согласились рукополагаться московским патриархом. Только их преемник Гедеон в 1685 согласился принять хиротонию от московского патриарха Иоакима, но и тогда многочисленейший собор собравшийся в Киеве провозгласил это избрание недействительным и незаконной хиротонию, так как она была сделанна без согласования со Вселенским патриархом. Это действие московского патриархата есть серьезное каноническое преступление. Возведение епископа чужой епархии в митрополита, без ведома его Патриарха являются нарушением священных канонов: 2 кан.2 вс.собора,13 и22-го Антиохийского собора,3-го Сардикийского. Похищение чужой епархии осуждается ясно древними правовыми актами Церкви, как напр.8-ым 3-го вс.собора и 39-ым Трулльского. Вследствии вышесказанного Гедеон и московские, осознав, что ничего нельзя сделать без согласия Вселенского патриарха и обратили все усилия к тому, чтобы убедить тогдашнего Патриарха Дионисия признать рукоположение Гедеона."

Ἀλλά ἡ πλέον, ἴσως, σημαντική προσφορά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας ὑπῆρξεν ὅταν ἡ Ἐκκλησία αὐτή εἶχε πλήρως ἐκλατινισθῆ καί προσχωρήσει μετά τῶν ἐπισκόπων της εἰς τήν Οὐνίαν. Τότε (1620) ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐξουσιοδότησε τόν Ἱεροσολύμων Θεοφάνη νά μεταβῇ εἰς τήν Οὐκρανίαν, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, ἀνασυνέστησε τήν ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Οὐκρανίας καί ἐξέλεξε τόν οἰκεῖον Μητροπολίτην μέ τήν ἐπικύρωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἡ χειροτονία τῶν ἱεραρχῶν τῆς μητροπόλεως Κιέβου
1 J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, σ. 388. 4 ἀπό τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων δέν ἐσήμαινε, βεβαίως, ὅτι ἡ μητρόπολις ὑπετάχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον του.
Ὅταν τό 1654 ἡ Οὐκρανία ἑνώθηκε πολιτικῶς με τήν Ρωσσίαν, ἄρχισε νά ὑποκινεῖται ζήτημα καί ἐκκλησιαστικῆς ἑνώσεως τῆς περιοχῆς αὐτῆς μέ τό Πατριαρχεῖον Μόσχας. Οἱ μητροπολῖται, ὅμως, οἱ ἐπίσκοποι, ὁ κλῆρος, οἱ εὐγενεῖς καί ὅλος ὁ λαός τῆς Οὐκρανίας ἀπέκρουαν ἐντόνως τήν ἕνωσιν. Μάταιες ἦταν καί οἱ προσπάθειες τῆς Ρωσσίας νά ἀποκτήσει τήν μητρόπολιν Κιέβου τό 1684 ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἰάκωβο. Ὁ Κιέβου Σίλβεστρος καί οἱ διάδοχοί του Διονύσιος, Ἰωσήφ καί Ἀντώνιος, παρά τάς πιέσεις, δέν ἐδέχθησαν νά χειροτονηθοῦν ἀπό τόν Πατριάρχην Μόσχας. Μόνον ὁ διάδοχος αὐτῶν Γεδεών, τό 1685, παρεπείσθη νά δεχθῇ τήν χειροτονίαν του ἀπό τόν Πατριάρχην Μόσχας Ἰωακείμ, ἀλλά καί τότε πολυπληθής Σύνοδος, ἡ ὁποία συνῆλθεν εἰς τό Κίεβον, ἐκήρυξεν ἄκυρον τήν ἐκλογήν καί παράνομον τήν χειροτονίαν, διότι ἔγινεν ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἡ ἐνέργεια αὐτή τοῦ πατριάρχου Μόσχας συνιστοῦσε σοβαρὸν κανονικὸν ἀδίκημα. Προαγωγή ἐπισκόπου ξένης ἐπαρχίας εἰς μητροπολίτην ἄνευ συναινέσεως τοῦ οἰκείου Πατριάρχου ἀπετέλει παραβίασιν ἱερῶν κανόνων, ὅπως: ΛΕ´ τῶν Ἀποστόλων, ΣΤ´ τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς, ΙΓ´ καί ΚΒ’ ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, ΙΕ´ ἐν Σαρδικῇ Συνόδου. Παραλλήλως, ἡ πρᾶξις αὕτη ἐσήμαινε διείσδυσιν εἰς ξένην ἐπαρχίαν, καταδικαστέαν συμφώνως πρός τούς κανόνας: Β´ τῆς Β´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΙΓ´ καί ΚΒ´ ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, Γ´ ἐν Σαρδικῇ. Ἡ ἁρπαγὴ ξένης ἐπαρχίας καταδικάζεται ρητῶς ὡς παραβίασις τῶν παλαιῶν δικαίων τῶν Ἐκκλησιῶν ἀπό κανόνας ὅπως οἱ: Η´ τῆς Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ΛΘ´ τῆς ἐν Τρούλλῳ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου.
Κατόπιν τούτων, ὁ Γεδεών καί οἱ ἐν Μόσχᾳ κατενόησαν ὅτι τίποτε δέν ἦτο δυνατόν νά γίνῃ χωρίς τήν ἔγκρισιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ἔστρεψαν ὅλην τήν προσπάθειάν των εἰς τό νά πεισθῇ (ἤ ἐξαναγκασθῇ) ὁ τότε Οἰκουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος νά ἀναγνωρίσῃ τήν χειροτονίαν τοῦ Γεδεών.
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

Просто чудо...нормальный епископский глас в РПЦ.И не в Украине

Единственный голос правды от архиерея РПЦ! Аксиос!

Епископ Курочкин

1 окт в 19:06

Что значит прекращение молитвеннгого общения ?! - Раскол, схизма; языком церковной гимнографии: раздирание ризы Христовой.И этот ужас произошол на наших глазах. Константинополь поставит свою иерархию и создаст Украинскую автокефалию на её основе. и будет принимать в свою юрисдикцию добровольцев,а их найдётся не мало, потому как это будет выглядеть внеполитическим и вненационалистическим действом. Через некоторое время, получив все юридические права от госорганов, Константинополь объявит всех противящихся - схизматиками. Москва не согласится и начнёт противодействовать испоьзуя, как и сейчас аргументы, и политические, и амбициозные, имеющие мнимое значение только в наших собственных глазах. Реакция легко предсказуемая: обьявится наш патриархат нелегетимным все мы - схизматиками. Простите, так этож мы, сейчас, уже загодя порешили прервать молитвенное общение с церковью традиционно первенствующей среди Православных сестёр-Церквей! Ага; так и войдём в историю Великого Вселенского раскола, к нашему унижению и к оправданию, и самоутверждению Константинополя.

Нужно отметить...

https://www.ec-patr.org/deltiotypou/ukraine/final%20oukraniko-1.pdf
Нужно отметить что деяние о в Венеции митрополите Филадельфийском которое передает ему право рукоположения архиереев Кефалонии и Кифиры,предписывает поминание митрополита Филадельфийского рукоположенными им архиеереями, что не подразумевает, что митрополит Филадельфийский становится их кириархом. По той же аналогии ,поминание Киевским митрополитом патриарха московского, вслед за Константинопольским(Патриархом)не означает никакой передачи московскому юрисдикции(над киевским митрополитом).


Πρέπει νά ἐπισημανθῇ ὅτι ἡ Πρᾶξις περί τοῦ ἐν Βενετίᾳ μητροπολίτου Φιλαδελφείας, ἡ ὁποία τοῦ παραχωρεῖ ἄδειαν χειροτονίας τῶν ἀρχιερέων Κεφαλληνίας καί Κυθήρων, ὁρίζει καί τήν μνημόνευσιν τοῦ Φιλαδελφείας ὑπό τῶν χειροτονουμένων ἀπό αὐτόν ἀρχιερέων, χωρίς νά ὑποδηλοῖ τοῦτο ὅτι ὁ Φιλαδελφείας γίνεται κυρίαρχος αὐτῶν. Κατ΄ ἀναλογίαν καί ἡ μνημόνευσις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας ὑπό τοῦ Κιέβου μετά τόν Κωνσταντινουπόλεως δέν ὑποδηλοῖ καμίαν παραχώρησιν δικαιοδοσίας εἰς αὐτόν.