rwmios_f (rwmios_f) wrote,
rwmios_f
rwmios_f

Category:

Полное согласие ороса 433 года (так.наз. Антиохийская уния) с произведениями раннего св.Кирилла

Прежде всего скажем о том, что такое орос согласия 433-года или "Антиохийская уния" как уничижительно называют этот документ монофизиты и "православные" филомонофизиты.

У греков то есть у аутентичных ортодоксов(православных) -это Орос 3-го вселенского собора.
См.http://www.symbole.gr/chrtoms/dogma/1149-symv3oec Ἔκθεσις Πίστεως τῶν «διαλλαγῶν 3 вс.собор закончился не в 431 году в Ефесе, а в 433 в Александрии, когда Кирилл принял без всяких замечаний и исправлений догматический текст присланный Иоанном Антиохийским...

Приснопамятный проф пищет Скутерис в своей классической Истории догматов
Κ. Σκουτέρης, Ιστορία των Δογμάτων, Τόμος Β΄, σελίς 744

Ο κίνδυνος να απωλέσει τον οικουμενικό χαρακτήρα της η σύνοδος μετά τη... τον Κύριλλο ως «χάρτης αδιάβλητος έχοντα της πίστεως την ομολογίαν» [26].
Опасность того, что собор утратит свой вселенский характер...раздор между членами Церкви а также неиздание догматического ороса веры (μη έκδοση δογματικού όρου πίστεως) были очевидны... Общю единогласную веру в догматическом оросе или изложении веры явило Изложение веры согласительное, которое удовлетворило обе богословские тенденции в том, что касаеться Воплощения. Составленно оно было Феодоритом Кирским и стало, в конце концов, догматическим текстом собора в Ефессе, и было охарактеризованно Кириллом «Документ содержащий непорочное исповедание веры» ACO 1, 1, 2 стр. 8-9


Хороший русский перевод этого текста протоирея Валентина Асмуса
см. http://www.pravenc.ru/text/155494.html

Исповедуем, что Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий, есть совершенный Бог и совершенный человек из разумной души и тела; что Он рожден прежде веков от Отца по божеству, в последние же дни нас ради и нашего ради спасения от Марии Девы - по человечеству; что Он единосущен Отцу по божеству и единосущен нам по человечеству; ибо произошло соединение двух естеств. Посему мы исповедуем одного Христа, одного Сына, одного Господа. В сем понятии неслитного соединения исповедуем Святую Деву Богородицею, потому что Бог Слово воплотился и вочеловечился и от самого зачатия соединил с Собою воспринятый от Нее храм. Мы знаем, что мужи богословы евангельские и апостольские речения о Господе одни делают общими, как относящиеся к одному Лицу, другие же разделяют в отношении двух естеств и богоприличные относят к божеству Христа, а смиренные - к человечеству» (АСО. T. 1. Vol. 1 (4). P. 17; ДВС. Т. 1. С. 541).

Автор текста?

Феодорит подавляющим большинством исследователей считается составителем так называемого «изложения согласительного» 433 года, которое считается и официальным догматическим оросом 3-го вс.собора.
Ставрос Бозовитис.Указ сочинение

Самое важное в тексте? Что является гранью между монофизитством и православным дифизитством?
Это последнее предложение.

τὰς δὲ εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς περὶ τοῦ Κυρίου φωνάς, ἴσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς μὲν κοινοποιοῦντας ὡς ἐφ’ ἑνὸς προσώπου, τὰς δὲ διαιροῦντας ὡς ἐπὶ δύο φύσεων· καὶ τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὰς δὲ ταπεινὰς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας.


Евангельские же и апостольские мужей богословов о Господе гласы, ведаем , и некоторые из них обобщяем к одному лицу, а другие разделяем по двум природам; богоподобные к божеству Христову, смиренные же к его человечеству относим.


Для монофизитов всех времен и народов это огромная проблема... Они это текст не принимают...Для них невозможно принять


"а другие(слова Писания о Христе) разделяем по двум природам."

Но тем не менее отрицать факт, того, что св. Кирилл Александрийский это принял, и с радостью процитировал в своем послании "Да возрадуються небеса" они не могут. И тогда появляется версия, что он изменил свои догматические убеждения, пошел на компромисс и т.д.

Версия не выдерживает никакой критики. Кирилл всегда верил именно так.

Смотрим.
фразе ороса согласия "богословы евангельские и апостольские речения о Господе одни делают общими, как относящиеся к одному Лицу"
соответсвует место из 3-го письма Кирилла к Несторию

Ενί τοιγαρούν προσώπω τας εν τοις ευαγγελίοις πάσας αναθετέον φωνάς, υποστάσει μια τη του λόγου σεσαρκωμένη" (PG 77, 116C).

Итак к одному лицу в евангелиях все относятся гласы, к ипостаси одной ЛОгоса воплощенной

Далее, что говорил Кирилл о распределении гласов по двум природам

Кирилл Александрийский.(ранние призведения) Глафиры на Левит

ίνα νόησης
δια των πετεινών τον ουράνιον άνθρωπον ομού και Θεόν εις δύο μεν φύσεις, όσον
ήκεν εις τον έκαστη πρέποντα λόγον διαιρούμενον PG 69, 576 BC
Две же птицы взять повелевает...

Да уразумеешь через птиц небесного человека и вместе с тем и Бога в двух же природах , сколь каждой(природе) подобает слово разделяющее.

Несколько лет спустя он же пишет

Ουκούν Ορθοδόξως εκληψόμεθα τα ειρημένα, τη μεν θεότητι νέμοντες τα θεοπρεπή, ανατιθέντες δε τη σαρκί τα δι’ αυτήν και ως εξ αυτής ειρημένα δια των εν ημίν φυσικών κινημάτων (Βίβλος των θησαυρών KΑ':PG 75, 396 CD).

Так что православно воспринимаем сказанное- к божеству относя богоподобное, плоти же воздая то, что по причине ее и от нее было сказано, по причине наших природных движений
Tags: Кирилл Александрийский, мифы о монофизитстве
Subscribe

Recent Posts from This Journal

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments