rwmios_f (rwmios_f) wrote,
rwmios_f
rwmios_f

Category:

Феодорит Кирский автор ороса согласия 433 года.(=орос 3-го вс.собора)

9186_600http://oodegr.co/oode/dogma/xristologia/kyrillos_1.htm#20.

почетный профессор Афинского университета Стилиан Пападопулос

υπογραφείσα ομολογία, που έμεινε στην ιστορία ως «Έκθεσις πίστεως των Διαλλαγών» και έγινε δεκτή ως ο δογματικός Όρος της Γ' Οικουμενικής Συνόδου. Αυτά, μάλιστα, συνέβησαν με την παρουσία του Ακακίου Βέροιας (ACO I, I 7, σ. 1622-3)

Подписанное исповедание, которое вошло в историю как "изложение веры согласительное" и стало принятым как догматический орос 3-го Вселенского собора

Ως κείμενο, όμως κατά το ήμισυ, έχει το πρόπλασμα του στην Επιστολή 151 του Θεοδώρητου (PG 83,1416) μέχρι την φράση «ένα υιόν, ένα Κύριον ομολογούμεν»,

Как текст имеет наполовину прототип в письме 151 Феодорита
до фразы «ένα υιόν, ένα Κύριον ομολογούμεν»

το κείμενο των Διαλλαγών προϋποθέτει την θεολογία του Κυρίλλου, αλλά έχει ως γλωσσική διατύπωση την αρχή του στον Θεοδώρητο, που είναι ο κύριος συντάκτης και της «Αναφοράς» των Ανατολικών.


Текст ороса согласия имеет ввиду богословие Кирилла, но как языковое выражение имеет начало в Феодорите, который был и главным составителем "Анафоры восточных"


Итак,что мы видим? Очевидно, что главным богословом восточных т.е антиохийцев был именно бл.Феодорит и никто иной. Ему поручают полемику с неточностями Кирилла. Он составляет предыдущий (перед оросом согласия 433) документ "Анафора". Наполовину орос согласия предначертан в 151 письме Феодорита к Ефрасийским монахам( этоттекст осужден так называемой 13 анафемой 5вс.собора) на самом деле лжеанафемой Юстиниана. То, что Феодорит учитывает богословие Кирилла в составлении ороса это понятно и верно. Но как учитывает? Уточняя неясности Кирилла.

Например, продолжает проф. Пападопулос " ο Λόγος, αλλ’ εξ αυτής μήτρας ενωθείς… », PG 77, 45AC. Βλέπε Και PG 77, 120Α ή PG 76,396D). Την διατύπωση «εξ αυτής μήτρας» του Κυρίλλου την έχουμε στον Θεοδώρητο ακριβέστερα, όπως είναι στις Διαλλαγές: «εξ αυτής συλλήψεως» (PG 83, 1429Β).

Кирилл пишет Логос от самой того чрева(матки) соеденившийся...Это кирилловское выражение «εξ αυτής μήτρας» мы видим у Феодорита точнее, так как это сказанно и в оросе согласия.«εξ αυτής συλλήψεως»(с момента зачатия)

Это метод Феодорита брать из Кирилла лучшее, но устранять неясности александрийца. Мы увидим это в Эранисте. Мы считаем это и одним из аргументов в пользу того, что именно бл. Феодорит был и главным составителем ороса 4-го вс.собора. Ну и напоследок скажем, что приснопамятный Ст. Пападопулос видимо опасаясь филомонофизитского лобби вселенского патриархата не сказал прямо что Феодорит автор ороса. Но в отличии от огромного числа исследователей, которые прямо это утверждают, он привел больше всего доказательств...

Είναι πολύ γνωστό ότι ο Θεοδώρητος Κύρου το έργο του Ερανιστής, γραμμένο το 447, συμπλήρωσε, μάλλον αργότερα, με 255 σύντομα πατερικά κείμενα. Μεταξύ αυτών κι ένα με τίτλο «Εν εκθέσει πίστεως», το οποίο αποδίδει στον Αμβρόσιο Μιλάνου. Τέτοιο έργο δεν έγραψε ο Αμβρόσιος και άρα, σύμφωνα με την πλειονότητα των ερευνητών, πρόκειται για νόθο κείμενο, άγνωστο πόθεν το έλαβε ο Θεοδώρητος (G. Ettlinger, Theodoret of Cyrus, Eranistes, Clarendon Press Oxford 1975, σ. 31, 161-163).


Широко известно, что Феодорит Кирский в трактате Эранист написанном в 447, дополнил его наверное позже 255тью краткими отеческими текстами. Среди них и одно под названием "Εν εκθέσει πίστεως» которое Феодорит приписывает Амвросию Медиоланскому. Такого труда не писал Амвросий поэтому согласно с большинством исследователей, речь идет о поддельном тексте, который неизвестно откуда был взят Феодоритом.


Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία το κείμενο αυτό, διότι παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με το κείμενο της «Εκθέσεως πίστεως των Διαλλαγών».


Однако имеет особое значение этот текст, так как он являет впечатляющее сходство с текстом "Изложения веры согласительного"

Итак текст Псевдоамвросия из всех церковных писателей цитируеться только Феодоритом...Этот же текст очень похож на орос согласия 433 года. я дополню заметку списком исследователей, кторые автором ороса 433 года т.е догматическим оросом 3-го вселенского собора считают Феодорита Кирского. Список будет внушительный.
Приложение
Мнения ученных авторе Ороса согласия 433
Константин Скутерис

«Составленно оно (=изложение веры согласительное) было Феодоритом Кирским и стало, в конце концов, догматическим текстом собора в Ефессе, и было охарактеризованно Кириллом как «Документ содержащий непорочное исповедание веры»

Κ. Σκουτέρης, Ιστορία των Δογμάτων, Τόμος Β΄ Αθήνα 2004 ,стр 744

Иоанн Кармирис

«После деятельного вмешательста и императора и новоизбранного, вместо осужденного, патриарха константинопольского Максимиана и длительных обоюдных переговоров, объяснений и уступок, более того посредством посольства в Александрию мудрого миротворца еспископа Эмесского Павла, уполномоченного Иоанном Антиохийским « вместо нас и за нас твоему лицу изложить о мире, как прежде было предпринято твоим благочестием, составление изложения, нами согласно составленного о воплощении Господа нашего Иисуса Христа, которые мы послали тебе через вышеуказанного благочестивейшего мужа». Это написал Иоанн Кириллу, посылая ,Феодоритом составленное (ὐπὸ τοῦ Θεωδορήτου συνταχθεῖσαν) и всеми Антиохийцами единогласно утвержденное «изложение» или «исповедание» «согласительное

ΙΩΑΝΝΟΥ. Ν ΚΑΡΜΙΡΗ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΜΟΣ I. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1960 Стр. 147

Панайотис Христу
«Αὐτὸς μάλιστα συνέταξε τὸ διαλλακτικὸν σύμβολον, τὸ ὁποῖον τὸ 433 ἐτέθη ὡς βάση συμφώνιας μεταξὺ Κύριλλου καὶ μετριοπαθῶν Νεστοριανῶν»
«Имено он(=Феодорит) составил согласительный символ, который в 433 стал основой соглашения между Кириллом и умеренными несторианами»
ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ. Κ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΗΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Нужно ометить как Христу делает подмену понятий называя Иоанна Антиохийского Павла Эмесского, Феодорита и т.д т.е православных восточных несторианами хоть и умеренными...Эта оценка совершенно несправедлива. Но тем не менее и Христу нисколько не сомневается в том, что орос согласия составлен именно Феодоритом.

Так, что совершенно прав, Ставрос Бозовитис, говоря что в Шамбези назвали "криптонесторианином" автора ороса 3-го вс.собора...
Феодорит подавляющим большинством исследователей считается составителем так называемого «изложения согласительного» 433 года, которое считается и официальным догматическим оросом 3-го вс.собора.

Ставрос Бозовитис.Указ сочинение стр.112


На днях разберу вздорное , только смеха достойное мнение, озвученное впервые филомонофизитом Романидисом что Феодорит якобы не принимал одно время орос. Им самим составленный... Разбор необходим так как в РПЦ даже образованейшие люди озвучивали этот абсурд. Разумееться филомонофизиты отрицают очевидный факт -что автор ороса 433-года Феодорит. Наряду с жалкими попытками доказать что Диоскор не был осужден и за ересь на Халкидоне это одна из фишек неохаклидонитов филомонофизитов. Но заметка с разбором мнения "Феодорит не признавал одно время орос 433"- это уже разговор не о Феодорите-богослове, но о Феодорите иерархе и церковном дипломате. Он был велик и в этом.
Tags: Вселенские соборы, Кирилл Александрийский, Святой Феодорит Кирский, ркц
Subscribe

Recent Posts from This Journal

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments